Organisatie

Suva Nawa is een organisatie met een ideële doelstelling, die probeert de kwetsbaarheid van ouderen te verminderen in landen waar gebrek is aan kennis en middelen. De organisatie wordt geheel door vrijwilligers gerund die in de ouderenzorg werkzaam zijn en beschikken over een breed netwerk. Binnen Suva Nawa is veel kennis over ouderenzorg aanwezig zowel op het gebied van de uitvoering, als op het gebied van coördinatie, beleid en (project)management. En door het grote netwerk kan makkelijk contact worden gezocht met experts op die gebieden waar eigen kennis tekort schiet.

Visie

Suva Nawa wil door kennisoverdracht op het gebied van vakinhoud, management, coördinatie, strategie en beleid, de kwetsbaarheid verminderen van ouderen in landen waar gebrek is aan kennis en middelen. Suva Nawa werkt samen met lokale partners en richt zich op de ontwikkeling van lokale organisaties. De verantwoordelijkheid voor projecten ligt nadrukkelijk bij de lokale partner(s). De (financiële) onafhankelijkheid en het zelfsturend vermogen van deze partners worden zoveel mogelijk bevorderd.

Missie

Respectvolle ouderenzorg door respectvolle benadering.

Organisatie

Stichting Suva Nawa bestaat uit een raad van toezicht, bestaande uit drie personen, en een eenhoofdige raad van bestuur. Allen zijn onbezoldigde vrijwilligers.

De raad van bestuur is ‘normaliter’ werkzaam als raad van bestuur van een zorginstelling en verantwoordelijk voor de veldwerkzaamheden, het uitbouwen van de netwerken en het werven van vrijwilligers met een grondige praktijkkennis. De raad van toezicht ziet erop toe dat de verworven gelden rechtmatig worden besteed en de veldwerkzaamheden vallen binnen de doelstelling van de stichting.

De raad van bestuur doet verslag op de vergaderingen van de raad van bestuur met de raad van toezicht. De structuur en de personele bezetting is low profile. Dit past bij de doelstelling van de stichting de ouderenzorg wereldwijd te bevorderen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg primair bij de locale partners ligt.

Inkomsten

Suva Nawa krijgt haar inkomsten door acties en sponsor- en fondsenwerving. Door de lage overhead komen nagenoeg alle donaties volledig ten goede aan de projecten. Vrijwilligers krijgen alleen een onkostenvergoeding om de daadwerkelijk gemaakte kosten te dekken.

M 06 53 21 46 88 E info@suvanawa.com